سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین سالم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

نیاز روز افزون به خاک به عنوان اصلی ترین مصالح در پروژه های آبی و کانالهای انتقال آب و عدم وجود خصوصیات کیفی و ژئوتکنیکی لازم در تمامی خا کها، امروزه بهسازی خاک را با استفاده از مصالح و مواد افزودنی مورد توجه قرار داده است. مدول الاستیسیته نشانگر مقدار کرنش خاک در برابر مقدار مشخصی از تنش است. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، خاک در برابر تن شهای وارده تغییر شکل کمتری خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سیمان و تغییرات تراکم بر مدول الاستیسیته خا کهای رسی مسئل هدار است. در این تحقیق نمونه های خاک رسی و خاک رسی با درصد اختلاط سیمان ۱۰ درصد و در رطوبت های بهینه، در تراکم های ۸۵ ، ۹۵ و ۱۰۰ درصد درصد مورد آزمایش تک محوری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشها دلالت بر این دارد که مدول الاستیسیته با افزایش زمان ماندگاری سیمان افزایش می یابد. هرچه تراکم نمونه بیشتر باشد، این شدت افزایش هم بیشتر است.