سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا مفتون آزاد – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
شهرام جوادیان – کارشناس پژوهشکده تحقیقات مهندسی جهاد فارس

چکیده:

پوششهای خوراکی لایه های نازکی ا زمواد زیست تجزیه پذیر هستند که با قرار گرفتن برروی محصول سیب افزایش کیفیت و ماندگاری آن می شود هدف ازانجام این پروژه مطالعه تاثیر پوشش خوراکی برپایه پکتین برکیفیت میوه لیمودرحین نگهداری دردماهای مختلف بود میوه ها درامولسیون پوشش دهنده درون هاپر دستگاه غوطه ور و سپس توسط زنجیر نقاله واردخشک کن و سپس خنک کن دستگاه شدند میوه های پوشش داده شده همراه با نمونه های کنترل در سه دمای ۵و۱۵و۲۵ درجه نگهداری شدند تنفس افت وزن رنگ و پارامترهای شیمیایی با سرعت کمتری در میوه های پوشش دار نسبت به نمونه های کنترل تغییر کردند نمونه های کنترل دردماهای ۵و۱۵و۲۵ درجه بترتیب تا ۳۲و۲۵و۸ روز و نمونه های پوشش دار بترتیب تا ۴۰ و ۳۲و ۱۴ روز کیفیت خود را حفظ نمودند.