سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یونس زاهدی – دانشجوی دکتری علوم و صنایعغذایی
ناصر صداقت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تاثیر شستشو با اسید و پوشش دهی روی افت وزن سفتی و رنگقارچ تکمه ای درروزهای ۲و۴و۷و ۱۰ نگهداری در دمای ۷ درجه بررسی گردید افت وزن قارچهای فاقد پوشش بطور معنی داری بیشتر از قارچهای دارای پوشش بود قارچهای دارای پوشش صمغ عربی امولسیفیه EGA کمترین افت وزن را داشتند قارچهای تیمار شده با اسید مالیک کمترین و قارچهای تیمار شده با اسیداسکوربیک بیشترین افتوزن را بعد از ۱۰ روز نگهداری داشتند قارچهای پوشش داده شده با EGA سفت ترین بافت را رد روز آخر نگهداری داشتند و مقدار کاهش سفتی شان ۲۱% بود قارچهای بدون پوشش با ۳۹% کاهش نرم ترین بودند مقدار L قارچهای پوشش دهی شده با GA بیشتر از بقیه قارچها بود قارچهای شسته شده با اسید استیک کاهش معنی داری درL و افزایش معنی داری در میزان a,b داشتند