سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم عاملی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی ، قوچان ،ایر
مهدی قیافه داوودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی ، قوچان ،ایر
ریحانه احمدزاده قویدل –

چکیده:

رنگ و ظاهر ماده غذایی اولین پارامتر در تشخیص کیفیت ظاهری و بازارپسندی محصول می باشد که فرایند ترکیبی خشک کردن و انجماد یکی از روش هایی است که به تازگی سبب توسعه تکنیک های انجماد مواد غذایی، شده است. توت فرنگی میوهای است که دارای سرعت متابولیسم و تخریب سریع در طول مدت زمان نسبتاً کوتاه می باشد . در این پژوهش برای افزایش ماندگاری، حفظ رنگ وخواص حسی توت فرنگی از روش ذکرشده استفاده می شود. اثر محلول اسمزی درسه سطح ساکارز ۲۲،۳۲ ۰۲ درصد )براساس وزن میوه ( ، و ۰/۲اسید آسکوربیک، )براساس وزن میوه( بر ویژگی های کیفی و کمی توت فرنگی در سه بازه زمانی ۱۱ ۳۲ و ۰۱ روز مورد مطالعه قرارگرفت و پس از انجام مراحل آزمایش با تیمار های اعمال شده درتوت فرنگی تازه، نیمه خشک و منجمد به منظور آنالیز رنگ و تعیین میزان بافت ، نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.