سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر برهانی کودهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه بین المللی امام خم
محمد علی عقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
بهزاد تخم چی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

چکیده:

یکی از کاربردهای شکست هیدرولیکی افزایش شاخص تزریق پذیری چاه ها است. ذخیره سازی اقتصادی گاز در مخازنگاز طبیعی مستلزم آن است که مخزن قابلیت تزریق مناسبی را دارا باشد. شاخص تزریق پذیری مخزن را می توان با شکستهیدرولیکی افزایش داد. شکست هیدرولیکی، فرایند ایجاد شکست مصنوعی در لایه های سنگی است که به منظور افزایشنرخ تولید، افزایش تراوایی و نظیر آن به طور گسترده در صنعت نفت به کار می رود. طراحی شکست هیدرولیکی به منظوررسیدن به هندسه شکاف بهینه بسیار مهم میباشد. هندسه شکاف معمولا مرتبط با پارامترهای عملیاتی مانند گرانروی ونرخ تزریق سیال مورد استفاده و نیزخواص ژئومکانیکی سنگ و زمان تزریق می باشد. این مقاله ضمن ارائه یک مدل تحلیلیشکست- تزریق تاثیر پارامترهای عملیات شکست هیدرولیکی را بر شاخص تزریق پذیری مخازنی که برای ذخیره سازی گازطبیعی در نظر گرفته شده اند بررسی می کند. همچنین در این مقاله نتایج یک مطالعه موردی که برای تعیین چگونگی تاثیرمدت زمان تزریق بر هندسه شکاف، شاخص تزریق پذیری و در نتیجه میزان حجم گاز قابل تزریق به مخزن انجام شدهاست، ارائه می گردد.