سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عبدزاده گوهری – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد اسلامی و
محمدنقی صفرزاده ویشکایی – عضو هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود آهن و نیتروژن بر عملکرد گیاه بادام زمینی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار با مقادیر کود نیتروژن (ازمنبع کود اوره) شامل ۳۰،۰ ، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار و کود آهن (از منبع کلات آهن ) به صورت محلول پاشی شامل ۰، ۵/ ۳،۱ و ۵/ ۴ گرم آهن در لیتر در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان در سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا شد . نتایج این تحقیق نشان داد که در بین تیمارهای کود آهن، حداکثر عملکرد غلاف و دانه مربوط به تیمار ۵/ ۴ گرم آهن در لیتر، به ترتیب با مقادیر ۲۹۱۶ و ۱۸۲۸ کیلوگرم در هکتار بود. در بین مقادیر کود نیتروژن، مقدار کودی ۶۰ کیلوگرم در هکتار با مقدار عملکرد غلاف ۲۳۱۴ کیلوگرم در هکتار و عملکرد دانه ۱۳۷۶ کیلوگرم در هکتار، دارای بیشترین مقدار بود. همچنین تیمارهای کود آهن و نیتروژن بر وزن صد دانه، طول و عرض دانه اثر معنی دار داشت. با توجه به نتایج تحقیق می توان تیمار کودی ۵/ ۴ گرم آهن در لیتر و ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار را به عنوان مدیریت مناسب کودی برای گیاه بادام زمینی در شرایط منطقه پیشنهاد نمود.