سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی گیاهان دارویی
محمدرضا کدوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

توجه به مزیت نسبی فعالیت های مختلف اقتصادی یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی است مواد اولیه گیاهی و فراورده های درمانی حاصل از آنها سهم مهمی از بازار دارویی را دربرمیگیرد و بدین خاطر دستیابی به راهبردهای شناخته شده کیفی و سیستم های کشاورزی پایدار متکی بردانش روز لازم و ضروری به نظر می رسد سیستم های کشاورزی پایدار سیستمهایی هستند که برای تولید بیشتر دریک مدت زمان طولانی به نهادهایی کم انرژی و مقادی رکمتری از مواد شیمیایی اتکا داشته باشند لازمه پایدار درکشاورزی اطمینان از درامد کافیو امنیت غذایی است به منظور کاربردی نمودن آموخته های دانشگاهی و ارتباط بین دانشگاه و بخش کشاورزی و بررسی تاثیر روشهای مختلف حاصلخیز کردن خاک و تغذیه گیاه برعملکرد گیاه ترخوندرسال ۸۸ تحقیقی درایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمان واقع در ۱۸ کیلومتر جاده کرمان جوپار درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۸ تیمار اجرا گردید تیمارها شامل مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر و پتاسیم بصورت مخلوط در ۲ سطح مقادی رمختلف کود دامی در۲ سطح مخلوطی از کودهای شیمیایی فوق و کود دامی در ۳ سطح و شاهد در۳ تکرار اجرا گردید. بارده اسانس وزن تروخشک عملکرد اقتصادی و بیولوژیک و شاخص برداشت و نسبت وزن خشک برگ به گیاه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت