سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد علی رستمی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید راحمی – استاد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

مشکلات پس از برداشت از مهمترین دلایل ضایعات گل های بریدنی در ایران است. در پژوهش حاضر قابلیت ذرات نانونقره و تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین بر عمر پس از برداشت گل رز بریده بررسی شد. برای این منظور گل های بریده رقم رز Sweet Water تحت تیمار های پالس شامل ۰ و ۷۵ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر نانونقره و ۰ و ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین برای ۱ ساعت به مدت ۱۰ روز نگهداری شدند. نتایج به دست آمده قابلیت بالای تیمار های نانونقره در افزایش عمر گلجای رز ‘Sweet Water’ را نشان داد. هر چند تیمار های بنزیل آدنین اثر چندانی در این راستا نداشتند ولی کاربرد نانونقره، اثرات بنزیل آدنین را افزایش داد. با توجه به نتایج این پژوهش، کاربرد تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر نانونقره به صورت پالس برای افزایش عمر نگهداری رز شاخه بریده ‘Sweet Water’ پیشنهاد گردید.