سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا رودبارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شکراالله حاجیوند – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و مرکز تحقیقات
محمد زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

میخک از گل های شاخه بریده مهم دنیا است که افزایش عمر پس از برداشت آن ضروری به نظر می رسد. به منظوربررسی تاثیر اسانس گلپر بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده میخک رقم لایبرتی آبگر مطالعه ای در قالب طرح کامل تصادفی با تیمار اسانس گلپر در ۴ سطح ۰و۱۰و۳۰و۵۰درصد انجام شد. تجزیه واریانس تیمارها تاثیر اسانس گلپر را در سطح ۱ یا ۰ درصد آماری در صفات عمر گلجایی، جذب آب، جمعیت باکتری محلول گلجایی و درصد ماده خشک نشان دادند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین درصد ماده خشک و جذب آب در تیمار ۱۰ درصد اسانس گلپر با به ترتیب ۱۰/۸۹ درصد و ۱/۵۹ میلی لیتر در لیتر در هر گرم وزن تر بود. همچنین اثر اسانس گلپر بر عمر گلجایی و جمعیت باکتری محلول گلجایی نشان داد که تیمار ۰۰ درصد از این ترکیب بیشترین عمر گلجایی و کمترین آلودگی باکتریایی محلول گلجایی را با به ترتیب۱۲/۰۲روز و ۴۲/۱۷کلنی ن شان داد