سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شریفی سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
حامد اهری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ا
علی محمد نورالهی – مدیر تولید فرآورده های تازه دامی شرکت سولیکو، تهران، ایران.

چکیده:

فیله مرغ تازه یک محصول با فسادپذیری بالا می باشد و در شرایط بسته بندی معمولی عمر نگهداری آن در یخچال بواسطه رشد باکتری ها محدود می باشد. به کارگیری روش های جدید جهت افزایش عمر نگهداری این محصول یکی از دغدغه های صنایع تولیدکننده آن است. در سال های اخیر تمایلبه استفاده از ریز ذرات نقره به دلیل خواص ضد میکروبی در بسته بندی غذا افزایش یافته است. در این مطالعه به ارزیابی تاثیرات ضد میکروبیبسته بندی نانونقره در دمای یخچالی ) C ◦ ۳( و تاثیر احتمالی آن بر افزایش عمر نگهداری محصول پرداخته شده است. فیله مرغ در دو نوع بسته بندی با فیلم حاوی ذرات نقره و بسته بندی معمولی قرار داده شد. نمونه ها در روزهای ۱ و۳و۵و۷و۱۱ مورد آزمون های میکروبی )شمارش کلی،اشریشیاکولای( و حسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از بسته بندی نانونقره باعث افزایش عمر ماندگاری محصول شده است و بسته بندی های نانونقره رشد میکروبی فیله مرغ را کاهش داده است. همچنین مشخص شد که خصوصیات ضد میکروبی در فیلم حاوی مقادیر بیشتر ذرات نانونقره قوی تر است. با استناد بر نتایج به دست آمده می توان بسته بندی نانونقره را یک جایگزین مناسب برای بسته بندی محصولات زود فاسد همچون فیله مرغ جهت افزایش عمرنگهداری آن دانست