سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر زارعی – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
عطااله رجب پور –

چکیده:

استفاده از نانو مواد به ویژه نانو مواد فلزی، به عنوان پرکننده فعال در نانو بایوکامپوزیت های پلیمری برای بسته بندی موواد ذویایی به وور دسترده بررسی شده است. نانو ذرات نقره به ور خاص برای برنامه های کاربردی و تکنولوژیکی به عنوان عامل باکتریوسیدی استفاده شده اند . به همین منظور، کیتوسان به عنوان یکی از مواد مورد استفاده در بسته بندی مواد ذیایی دنجانیده شده است. در تحقیقاتی که در مورد کیتوسو انبوه عمل آمد؛ به این نتیجه دیری کلی رسیده شد که این پلیمرها آب دوست و زیست تخریب پییر بوده که باعث حفو کیفیوت بسوته و افوزایم ایمنی محصول می دردد.از آنجا که پوشم دادن وسایل مصرفی با نقره فلزی خالص، برای ضد باکتری کردن آن ها دارای صرفه اقتصادی نیست بنابراین استفاده از مواد دیگر )همانند کیتوسان( و ترکیب آن با نقره، یک راه عملی برای استفاده از خاصیت میکروب کشی نقره است. به همین منظور در این مقاله ، AGNPS برای میکروب کشی و کاربرد تکنولوژیکی به کیتوسان اضوافه دردیوده اسوت. متسو اندازه نانوذرات نقره nm 11 بوده که خواص بخار آب مانع از تجزیه مکانیکی و تحلیل رفتن نانو کامپوزیت های AGNPS دشته است. خواص ضد باکتریایی AGNPS / Chitosan به ترتیب بر اسوا قرور هاله/عودش رشود در آزموون دیسوک دیفیووژن در برابور اشرشیا کلی) E.Coli ( و استافیلوکوکو اورئو ارزیابی و مورد بررسی قرار درفت، که آزمون انتشار دیسک؛ نتیجه مرلوب اثر باکتریوسیدی را برای فیلم حاوی نانو نقره با ضخامت تقریبی nm 11 را به خوبی نشان می دهد