سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا جونبخش – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سروش مهر – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یک شبکه حسگر بیسیم معمولاً از تعداد زیادی حسگر توسعه یافته در یک محیط تشکیل شده است. در این شبکهها برای افزایش دقت داد هها و قابلیت اطمینان، از حسگرهای افزونه استفاده میشود. در شبکههای حسگر، منبع انرژی فراهم شده برای حسگرها معمولاً توان باتری است. به همین علت حسگرها برایفعالیت در یک بازه زمانی طولانی احتیاج به شارژ شدن دارند. اما چون اغلب حسگرها برای کار در مناطق نظامی و محیطهای دور مثل میدان جنگ یا بیابان استفاده میشوند، شارژ مجدد همه حسگرها غیر ممکن یا نامطلوب است. بنابراین طراحی روشی برای افزایش طول عمر شبکه بدون کاهش کارایی چالشی مهم برای یک شبکه حسگر دوربین میباشد. در این مقاله از زمانبندی حسگرها برای افزایش طول عمر شبکه استفاده م یشود. بدین صورت که تعداد زیادی از حسگرها به صورت تصادفی در محیط توزیع م یگردد. سپس بر اساس تعریف یک تابع هزینه، تعدادی از گرههای حسگر در حالت خوابیده قرار می گیرند. اینوضعیت زمانی اتفاق می افتد که گرههای فعال کافی برای اطمینان از صحت فعالیت شبکه موجود باشد. با استفاده از تابع هزینه تعریف شده، زمانبندی حسگرها برای افزایش زمان عمر شبکه به صورت متناوب انجام م یگیرد، به طوری که بتوان حداکثر محیط تحت بررسی مورد پوشش قرار گیرد. سپس کارایی الگوریتم با توجه به توابع هزینه مختلف، با انجام شبیهسازی مورد ارزیابی قرار میگیرد