سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

S.M You – Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, 02139-4307 Vol. 55, No. 2, 2007 MA, USA. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
J Kim – Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, 02139-4307 Vol. 55, No. 2, 2007 MA, USA. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
K.H Kim – Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, 02139-4307 Vol. 55, No. 2, 2007 MA, USA. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی میزان افزایش انتقال حرارت در اثر وجود نانو ذرات در سیال است که کاربرد زیادی در صنعت دارد. در این مقاله نخست ضمن بررسی منحنی جوشش، ویژگیهای جوشش استخری آب با افزودن نانو ذرات Al2o3 و ZrO2 و SiO2 مطالعه شده است. در نانو سیالات شکل گرفته فوق و با غلظت های حدود ۰/۱% حجمی افزایش مهم و معنی داری را در شار حرارتی بحرانی (CHF) مشاهده می کنیم در حالیکه در خواص ترمودینامیکی سیال تغییرات قابل توجهی مشاهده نمی شود. ضمن مشاهده لایه متخلخل ایجادی در گرمایش بوسیله نمونه های سیم حامل جریان و هیتر صفحه ای در اثر وجود نانو ذرات فوق، به بررسی علل افزایش شار حرارتی بحرانی و بهبود ویژگی های جوشش می پردازیم. گذاشته و توپولوژی سطح را تغییر نی دهد. این تغییر خواص سطح روی کیفیت جوشش اثر می گذارد. بنابراین باید توسط دستگاههای دقیق این تغییرات بررسی شود. و میزان افزایش انتقال حرارت نیز اندازه گیری شود.