سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب قنبرپوراصل – شرکت فنی مهندسی طراح گستر
سیدحسین پورتاکدوست – دانشگاه شریف دانشکده هوافضا

چکیده:

دراین مقاله یک روش ترکیبی و سریع برای جستجوی ستاره ها درجدول کاتالوگ ستاره ها آمدها ست ابتدا مدلسازی ستاره نسبت به دستگاه اینرسی بیانشده و سپس تصحیحات مربوط به حرکات زمین مانند Proper Motion وNutation, Precession به آن اعمال گردیده است بعد ازم حاسبه زوایای ستاره ها نسبت به هم دردستگاه های اینرسی و دوربین جستجوی ستاره براین اساس انجام گرفته است روشهای قدیمی برای جستجوی ستاره مبتنی بر جستجوهای دو، سه و چهار ستاره ای بود که دراین مقاله یکروش ترکیبی برای افزایش سرعت جستجو ارایه گردیده است بعد از شناسایی ستاره های دیده شده درصفحه دوربین با استفاده از روش تخمین کواترنینها وضعیت ماهواره تخمین شده است الگوریتم ارایه شده برای یک ماهواره واقعی اعمال شده و صحت الگوریتم تایید شده است چون خروجی ماهواره واقعی حاوی وضعیت و ستاره های شناسایی شده بود و مختصات ۵ ستاره دردستگاه دوربین نیز مشخص بود باعث می شد الگوریتم به راحتی قابل ارزیابی باشد.