سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مهدیخانی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق
محمدحسین کهایی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق

چکیده:

در مساله جداسازی کور منابع با استفاده از الگوریتمICA همواره بین سرعت جداسازی و کیفیت جداسازی رابطه معکوسی وجود دارد یعنی افزایش یکی سبب کاهش دیگری میشود. در این مقاله الگوریتم جدیدی ارائه میگردد که رابطه معکوس سرعت و کیفیت را بر هم میزند و سبب جداسازی سریعتر سیگنالهای منابع با حفظ کیفیت آنها میگردد. در این الگوریتم، در هر بین فرکانسی و در تمام گامهای یادگیری، کیفیت جداسازی ماتریس جایگزین و ماتریس جداساز با یکدیگر مقایسه میشوند و در صورتیکه ماتریس جایگزین کیفیت بهتری داشته باشدبه عنوان مقدار اولیه ماتریس جداساز در گام بعدی در نظر گرفته میشوند. نشان میدهیم که با این الگوریتم، سرعت الگوریتمICA تا حدود ۳ برابر افزایش مییابد در حالیکه کیفیت جداسازی تقریبا حفظ میشود.