سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود حافظیه – مدیر گروه تخصصی تغذیه و غذای زنده موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

باسیلوس s11 یک پروبیونت که به عنوان مکمل غذایی برای میگوی ببری سیاه کشت داده شده در قفس درون استخرهای خاکی مورد استفاده قرار گرفته است. استخر خاکی با وسعت ۵۰۰ متر مربع برای این کار مورد استفاده قرار گرفت. ۱۲ قفس ( آزمایش اول) و ۶قفس ( آزمایش دوم) بصورت موازی در استخر قرارداده شد. ۸۰ میگو در هر قفس قرار داده شد و پس از ۱۰۰ روز کشت با تغذیه از دو گروه کنترل غذایی UF و گروه تیماری پروبیونت PF، متوسط وزن ۲/۵±۲۵/۴ و ۱/۲±۲۲/۰ گرم به ترتیب در آزمایش اول و دوم بدست آمد که از نظر آماری ختلاف معنی داری را با گروه های کنترل دو آزمایش اول ۰/۸±۱۸/۶ و دوم ۰/۶±۱۸/۳ گرم بدست داد (p<0/05). میزان بقا میگو بعد از ۱۰۰ روز پرورش در گروه (PF6/2±۷۶/۷ درصد در آزمایش اول و ۵/۰±۸۰/۸ درصدر آزمایش دوم) اختلاف معنی داری را با گروه ( UF 11/5±۶۵/۰ درصد در آزمایش اول و ۷/۵±۶۲/۵ درصدر در آزمایش دوم) نشان داد (p<0/05) این پروبیونت در طی زمان کشت هیچ گونه تأثیری بر کیفیت آب نگذاشت. در طی ۸ روز آزمایشی تنش با ویبرویو همه افراد گروه کنترل تا روز ششم از بین رفتند حال آن که گروه تغذیه شده با PF 4/5 درصد در آزمایش اول و ۹/۳ درصد در آزمایش دوم بازماندگی نشان دادند.