سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف امکان افزایش راندمانمصرف آب در زراعت خربزه رقم آناناسی با استفاده از طرح آماری اسپیلت پلات فاکتوریل در سه تکرار و به مدت ۲ سال زراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین اجرا گردید که در آن فاکتور اصلی در دو سطح شامل استفاده از خاکپوش پلاستیکی و بدون خاکپوش پلاستیکی و عامل فرعی فاصله ردیفها و بوته ها به ترتیب شامل دو اندازه ۲/۵ و ۳ متر و سه اندازه ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ سانتی متر که تواما بصورت فاکتوریل در شش کرت فرعی اعمال گردید طول کرتهای آزمایشی ۵ متر و درهر کرت دو خط کشت شدمیزان آب آبیاری درکشت خاکپوش و بدون خاکپوش به ترتیب حدود ۲۰۰۰ و ۳۵۰۰ متر مکعب و دفعات آبیاری درآنها به ترتیب ۷ و ۱۳ بود نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از پوشش نایلون درجویها باعث افزایش معنی داری در راندمان مصرف آب شد علاوه بر این باعث کنترل بهتر علفهای هرز گردید ولی روی عملکرد اثر معنی داری نداشت اثر فاصله بوته ها روی عملکرد و راندمان مصرف اب درسطح یک درصد معنی دارشد ولی فاصله پشته ها اثر معنی داری روی عملکرد و راندمانمصرف آب نداشت رتبه بندی میانگینعملکرد در بین تیمارها نشان داد که بیشترین راندمان مصرف آب معادل ۷/۰۵ کیلوگرم درمتر مکعب مربوط به کرت با خاکپوش پلاستیکی و فاصله بوته ۵۰ سانتی متر می باشد.