سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی شوکتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

محدودیت امکان کاشت بهدلیل کمبود و بحران اب که براثر خشکسالی های اخیر شدت یافته است و به کارگیری روشهایی به منظور کاهش مصرف اب بدون آنکه درعملکرد تاثیر زیادی داشته باشند ضروری است این تحقیق به منظور افزایش راندمان مصرف اب درذرت به صورت ازمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسال ۱۳۸۷ اجرا شد تیمارها شامل فاکتور آبیار یدر۴ سطح آبیاری معمولی آبیاری یک درمیان شیارها درکل فصل آبیاری یک درمیان شیارها تا گلدهی و بعد از آن آبدهی کامل و ابیاری کامل تا گلدهی و بعد از آن ابیاری یک درمیان شیارها و کود پتاسیم در۳ سطح ۰و۱۰۰و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار بود نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد از آبیاری معمولی و ۲۰۰کیلوگر پتاس به دست آمد ۱۲/۳ تن درهکتار درحالیکه این تیمار بیشترین حجم آب مصرفی را نیز دارا بود ۷۲۷۷/۵ مترمکعب درهکتار درحالیکه عملکرد درتیمار آبیاری یک درمیان شیارها ۱۰/۲ تن درهکتار و درتیمار آبیاری یک درمیان تا گلدهی و سپس آبیاری کامل ۱۱/۴ تن درهکتار بود درعین حال حجم آب مصرفی دراین تیمارها درمقایسه با تیمارشاهد به ترتیب با ۲۹ درصد و ۱۵/۵ درصد کاهش یافت .