سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی پارسا – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی وحیدیان کامیاد – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد باقر نقیبی سیستانی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه با توجه به افزایش ارزش انرژی در کشور، یکی از دغدغههای جدی در صنایع نیروگاه حرارتی افزایش راندمان بویلرها بهکمک بهینه سازی بازده احتراق میباشد. مسئله بهینه سازی کارکرد سیستم احتراق در یک نیروگاه حرارتی ایجاد یک توازن بین افزایش بازده احتراق و مینیمم سازی انتشار گازهای نامطلوب میباشد. فرایند احتراق در سیستم بویلر یک فرایند چندورودی چندخروجی، متغیر با زمان و به شدت غیرخطی میباشد. به همین خاطر تنظیم پارامترهای کنترل پذیر اصلی آن با استفاده از روشهای کلاسیک مبتنی بر مدلسازی مشکل میباشد. از آنجایی که سیستمهای کنترل توزیع شده به طور گسترده در نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرد، دادههای مربوط به پارامترهای بویلر جمع آوری و ثبت می شوند به همین خاطر استفاده از تکنیکهای داده کاوی یک روش بسیار موثر به منظور تنظیم بهینه پارامترهای احتراق میباشد. با توجه به اینکه دادههای موجود، خروجی سنسورهای نصب شده روی سیستم است اغلب، داده ها دارای دقت مناسب نبوده و در بعضی مواقع نویز نیز روی آنها تاثیر میگذ ارد، به همین دلیل استفاده از مجموعههای فازی در تحلیل این دادهها بسیار مفید میباشد. در این مقاله یک روش مبتنی بر تکنیک های دادهکاوی فازی به منظور افزایش راندمان بویلر ارائه شده و سپس کارایی آن با استفاده از یک تست مجازی روی سیستم بویلر نیروگاه حرارتی ذوبآهن اصفهان مورد ارزیابی قرار میگیرد . و همان طوری که از نتایج مشخص است میانگین کمترین افزایش راندمان طی انجام پنج آزمایش برابر با ۰/۶۵۶ درصد است.