سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام خزائی – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود حسینی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای برقراری تعادل بین خروجیها و ورودیها و مدیریت صحیح تخصیصها، بیلان آب یا بودجه آبی برای هر محدودهی مطالعاتی و دورهی زمانی معین تنظیم میگردد. با توجه به اینکه تعیین مستقل ودقیق اجزای معادلهی بیلان همواره با مشکلاتی روبرو است، نهایتاً یک خطای کلی در آن ایجاد میشود. هدف این مطالعه اعمال یک مجموعه ضرایب فازی بر اجزای معادلهی بیلان است که بیانگر عدم دقت در برآورد آن جز میباشد و به کمک آن میتوان خطای کلی معادلهی بیلان در یک محدوده مطالعاتی و دورهی زمانی مشخص را، در یک فرآیند مبتنی بر رگرسیون فازی و حداقل نمودن خطا در سیستم، به حداقل رساند. نتایج میتواند در تعیین دقیقتر اجزای معادلهی بیلان در سالهای بعد مورد استفاده قرار گیرد. روش بر اطلاعات حوزهی آبریز ازغند در استان خراسان رضوی در مقیاس زمانی سالانه اعمال شده و نتایج رضایتبخشی را نشان میدهد