سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علیایی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
زهرا دشتبان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید رجا

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در عملکرد پیل سوختی بهعنوان یک افزاره الکتروشیمیایی، کنترل حجم و غلظت مایع داخل آن است. روشهای مختلفی به منظور اندازهگیری و سنجش ضریب شکست این مایع وجود دارد. استفاده از تداخلسنجهای ماخ-زندر یکی از مهمترین و متداولترین روشهای اندازهگیری ضریب شکست و کنترل محلول داخل پیل سوختی است. این تداخلسنج از دو بازوی ثابت تشکیل شده است که پیل سوختی در یکی از این بازوها قرار گرفته و موجب تاخیر زمانی پرتو عبوری از آن میشود. در این مقاله، یک سامانه الکترونیک نوری کامل به منظور اندازهگیری ضریب شکست مبتنی بر تداخلسنجهای متداول دو مود و بهبود یافته سه مود ارایه میشود. در این مقاله نشان خواهیم داد که با استفاده از تداخلسنج سه مود بهبود یافته، میتوان تغییرات ضریب شکست را با دقت چهار برابر نسبت به تداخلسنج دو مود متداول اندازهگیری کرد. این تداخلسنج از دو مسیر نوری مبنا و اندازهگیری تشکیل شده است که در حالت معمول و پس از کالیبره شدن، ثابت نگه داشته میشوند. بنابراین با وجود اختلاف مسیر نوری ثابت، با تغییر ضریب شکست، اختلاف فاز دو پرتو تغییر یافته و با اندازهگیری آن، ضریب شکست بهدست میآید