سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بزمی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
کریم فائز – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه تشخیص و قطعه بندی خودروهای متحرک درمحیطهایی با پس زمینه های پویا یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی است دراین مقاله روشی دو مرحله ای ارایه کردها یم کهدرمحیطهایی با پس زمینه پویا حرکت های غیردلخواه مانند حرکت درختان درپس زمینه را حذف کرده و نواحی مورد دلخواه خودرو را ارائه میدهد درضمن نسبت به تغییرات شدید نور حساسیت کمتری دارند با توجه به اینکه اکثر روشهای ارایه شده مبتنی برپیکسل هستند و درمحیطهایی با پس زمینه پویا دچار مشکل می گردند روشی جدید مبتنی بربلوک در فضای HSV را ارائه داده ایم که نتیجه آن افزایش دقت تشخیص خودرو و حذف نواحی غیردلخواه حرکت درختان می باشد و از نظر زمانی و دقت تشخیص نتایج حاصله را با الگوریتم های موجود مقایسه نمودها یم که جوابهای بهتری حاصل شده است.