سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهناز زارعی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
منصور سراجوقی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
خسرو محمدی –
مهشید اشرفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر روش های مختلف کود دهی آلی و شیمایی و تراکم های تاج خروس بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و روغن دانه سویا آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. روش های مختلف کوددهیدر ۶ سطح شامل کود دامی ) N1 (، کمپوست زباله شهری ) N2 (، کود شیمیایی ) N3 (، کمپوست زباله شهری + کود دامی ) N4 ،)کمپوست زباله شهری + کود دامی + کود شیمیایی ) N5 ( و تیمار شاهد ) N6 ( به عنوان سطوح عامل اصلی تعیین شدند. سه سطح مختلف تراکم علف هرز نیز شامل تراکم های صفر ) D1 ( 10 ،) D2 ( ( و ۲۰ D3 ( بوته تاج خروس در متر مربع به عنوان سطوحعامل فرعی تعیین شد. نتایج نشان داد تیمار N5 دارای بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد دانه بود. با افزایش تراکم علف هرزعملکرد و اجزای عملکرد نیز کاهش یافتند. با افزایش تراکم تاج خروس، بین اجزای عملکرد، در وزن ۱۰۰ دانه افت کمتری مشاهده گردید و بیشترین درصد کاهش مربوط به تعداد دانه در غلاف بود. بیشترین درصد روغن در تیمار ) N1 ( و ) N2 ( حاصل گردید.