سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه مفردی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین نوعی باغبان –
مجید بنی آدم –
مجید مهدویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

تماس دهنده های غشایی مورد استفاده برای حذف co2 در حالت جریان موازی با مشکلاتی نظیر کانال سازی و افت فشار بالاتر در سمت پوسته و ضرایب انتقال جرم نسبتا پایین مواجه می باشند این معایب تا حدود زیادی با تغییر چیدمان فیبر ها از حالت موازی به متقاطع قابل رفع است درمطالعه حاضر برای اولین بار عملکرد مدول غشایی الیاف توخالی جریان متقاطع برای جذب co2 با استفاده از MEA بررسی شده است برای تعیین غلظت فازهای مایع و گاز در دو بعد یک مدلانتقال جرم توسعه داده شده است با توجه به اینکه هیچ داده تجربی برای این فرایند موجود نیست روند تغییرات غلظت CO2 برای جذب با K2CO3 با استفاده از مدل پیشنهادی با داده های تجربی موجود مقایسه شده است که سازگاری قابل قبولی را نشان میدهد همچنین مطابق نتایج مدلسازی درشرایط عملیایت با داده های تجربی موجود مقایسه شده است که سازگاری قابل قبولی را نشان میدهد همچنین مطابق نتایج مدلسازی درشرایط عملیاتی یکسان راندمان جذب CO2 توسط MEA 15% بیشتر از جذب CO2 با K2CO3 است.