سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صابر – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین،گروه بیوتکنولوژی م
مجتبی توشه – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش سلولی و مولکولی

چکیده:

ایزو پنتنیل دی فسفات ایزومراز آنزیمی است که تبدیل فرم غیر فعال ایزو پنتنیل پیرو فسفات به فرم فعال دی متیل الیل پیرو فسفات را انجام می‌دهد.از آنجاییکه این مسیر آنزیمی نقش اساسی در حیات و بقاء باکتری دارد، لذا با مهار عملکرد این آنزیم میتوان از رشد و گسترش باکتریهای مضرو بیماری‌زا جلوگیری کرد.با توجه به عملکرد اساسی تیروزین ۱۰۴ در اتصال لیگاند به آنزیم، با استفاده از تکنیکfluorescence detection می توان قابلیت اتصال مهار کنندههای مختلف را بررسی نمود. از سوی دیگر میزان جذب فلورسانس این آمینو اسید پایین می باشد، لذا در این پروژه با ایجاد جهش نقطهای در آنزیم، میزان تغییر درجذب نور فلورسانس آن بررسی شد. بررسیهای بیوانفورماتیک نشان داد با ایجاد جهش نقطهای و جایگزینی آمینو اسید تریپتوفان به جای تیروزین ۱۰۴ درآنزیم ipp، نه تنها ساختار طبیعی آن تغییر نکرده است، بلکه تمایل اتصال آنزیم به لیگاند نیز افزایش یافته است. لذا می‌توان از این شیوه به منظور بهبود fluorescence detection در بررسی اتصال پروتیین به لیگاند و آنالوگ‌های مهاری آن استفاده نمود.