سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
حبیب پیربنه – عضو شرکت فنی و مهندسی مشاوره ای کشاورزی نواندیشان زراعت سبز
ابراهیم امیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سیدسجاد میرجاویدکار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی، آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکر ار، در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان در سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا گردید . در این تحقیق تیمار اصلی شامل مدیریت های آبیاری با دورهای ۶ و۶۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در ، ۳۰ ، ۱۲ و ۱۸ روز و بدون آبیاری، و مق ادی ر کود نیتروژن ( ازمنبع کود اوره ) به مقدار ۰ه کتار به عنوان تیمار فرعی انتخاب شد. اثر متقابل مدیریت های آبیاری و کود نیتروژن نشان دهنده برتری تیمارآبیاری ۱۲ روز و مقدا ر کودی ۳۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با عملکرد غلاف ۳۸۰۸ و عملک رد دانه ۱۵۷۴ کیلوگرم در۵۶ درصد، بیشترین و کمترین مقدار / ۶۹ و ۶ / هکتار بود . همچنین رژیم آبیاری ۱۲ روز و بدون آبیاری، به ترتیب با ۱آماس نسبی برگ را داشتند . از این رو می توان مدیریت آبیاری با دور ۱۲ روز و مقدار کود ی ۳۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار را به عنوان مدیریت من اسب برای گیاه لوبیا چشم بلبلی در شرایط منطقه مورد مطالعه پیشنهاد نمود . ت یمارهای آبیاری و کود نیتروژن بر صفات وزن صد دانه و ارتفاع گیاه اثری معنی دار داشت.