سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده اردیبهشتی – دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دونالیلا سالینا یکی از غنی ترین منبع غیر سنتزی برای تولید بتا کاروتن می باشد. دونالیلا سالینای بومی ایران از دریاچه حوض سلطان جدا شده، تحت شرایط مناسب رشد، و د رمرحله دوم توسط القاء سلول ( تغییر نسبت کربن به نیتروژن، رقیق سازی با غلظتهای مختلف نمک) تحت استرس، بتاکاروتن تولید م یکند. نتایج نشان می دهد که رقیق سازی محیط کشت به میزان چهار برابر، د رحالی که غلظت نمک پس از رقیق سازی ثابت است، منجر به تولید حداکثر بتا کاروتن به میزان ۵/۴(μg/ml) میگردد که نسبت به حالت اولیه ۸۰% افزایش داشته است.