سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشنگ رحمتی – هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور قصر شیرین
محسن فرشادفر – هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
مصطفی امجدیان – هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
امین ویسمرادی – کارشناس آزمایشگاه دانشگاه پیام نور مرکز پاوه

چکیده:

نیاز شدید به تامین غذا و ایجاد امنیت غذایی ایجاب می کند که میزان تولیدات کشاورزی افزایش یابد. خشکی از عمده ترین خطرات برای تولید موفق محصولات زراعی می باشد از آنجا که بیشتر نقاط کشور ما در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته و منابع آبی محدودند بنابراین آب و تنش خشکی مهم ترین عامل محدودیت در افزایش تولیدات کشاورزی می باشد با وجود اینکه کشاورزان عملیات مدیریتی را برای حصول افزایش عملکرد تحت شرایط محدود آب می دانند اما امروزه استراتژیهای متفاوتی برای کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی وجود دارد که به گزینش عملکرد در مناطق مستعد خشکی و نیز اصلاح برای صفات ویژه تحمل به خشکی و … اشاره کرد. در این نوشتار روشهای به کار رفته جهت بهبود عملکرد محصول در مناطق خشک و دارای محدودیت آب بررسی تا جایی که بکارگیری این روشها منجر به افزایش معنی داری در عملکرد محصولات زراعی در این مناطق می گردد.