سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی جوکار – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه

چکیده:

مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند، استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورتمسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره ومدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. آموزش سازمانی یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر وعوامل مدیریت برای بهبود امور یک سازمان می باشد. با توجه به اهمیت جایگاه آموزش سازمانی درتوانمندی کارکنان وارتقاء شاخص بهره وری ودر نتیجه افزایش کمیت وکیفیت تولید ملی،هدف این مقاله نخست تعریف وبیان هدف آموزش سازمانی وبهره وری وسپس بیان رابطه آنها با افزایش رشد اقتصادیوتولید ملی است.پس از بیان دیدگاههای مختلف ودلایل مطروحه به این نتیجه می رسیم که آموزش سازمانی تاثیر مستقیم بر روی سایر شاخص های بیان شده ،یعنی توانمندسازی کارکنان، بهره وری وافزایش تولید ملی دارد