سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده علیزاده – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید نبی پور – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
افراسیاب راهنما – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منوور بررسی افزایک بهره وری تولید گندم از طریق کنترل میزا پتاسیم مصرفی آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی طی سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ با دو فاکتور و در سه تکرار در گلشانه ی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمرا اهواز اجرا گردید. تیمارها عأارت بودند از فاکتور اول: ارقام گندم که شامل دو رقم زودرس ویریناک( و متوسط رس )چمرا ( و فاکتور دوم: کود پتاسیم از منأع سولفات پتاسیم ) ۲۰۰ ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم(. نتایج حاصله نشا داد که صفات پروتئین دانه طول دوره پر شد دانه پتاس ساقه و برگ وز دانه وز هزار دانه وارتفاع بوته تحت تأثیر تیمار کودی قرار گرفته و اختلاف بین آ ها در سطح %۱ معنی دار بود. مقدار پتاسیم موجود در خاک در تغییر طول دوره پر شد دانه نشا داد در سطح ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در رقم چمرا با ۳۴ روز و در رقم ویریناک با ۳۰ روز کمترین دوره پر شد و کمترین عملکرد دانه را داشته است و سطح ۳۰۰ در چمران با ۴۳ روز و سطح ۴۰۰ در ویریناک با ۴۰ روز بیشترین عملکرد دانه را به دنبال داشته است.