سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین رضا جمشیدی – هیأت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی واحد شوشتر

چکیده:

در این تحقیق تأثیر میدان مغناطیسی یک فیلتر الکترومغناطیس بر درصد جوانهزنی بذور مورد مطالعه قرار گرفت. اجزای تشکیل دهنده شامل: فیلتر الکترومغناطیس، مخزن بذر، تسمه جابه جا کننده بذرها، سینی جمعآوری بذرها بود. درصد جوانهزنیبذرها قبل و بعد از انجام عبور از فیلتر مغناطیسی تعیین و با هم مقایسه شد. آزمایش جوانهزنی نشان داد که میدان الکترومغناطیس تأثیر معنیداری بر افزایش جوانهزنی بذرهای گندم، کلزا، یونجه، شبدر و ذرت ندارد. اما تفاوت معنیداری بین درصد جوانهزنی خیار و جو در نمونه جداشده و نمونه اولیه مشاهده شد، به نحوی که درصد جوانهزنی این بذرها به ترتیب ۱۲ و ۱۴/۳۲ درصد نسبت به بذرهای اولیه افزایش یافت