سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی
محمد علی اخوان بهابادی – استاد،دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران
سعید محسنی گرگانی – فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی،دانشگ

چکیده:

دراین پژوهش بطور همزمان اثرخرطومی کردن لوله و افزودن نانوذرات به سیال پایه برنرخ انتقال حرارتدرجریان داخل یک لوله افقی بطور تجربی موردب ررسی قرارگرفته است برای تهیه نانوسیال ازنانولولههای کربنی درروغن انتقال حرارت استفاده شدها ست و غلظت نانوسیالات مورد استفاده ۰/۰۵و۰/۱و۰/۲ درصد جرمی می باشد برای بررسی اثرخرطومی کردن ازلوله هایی استفاده شده کها ز ۴ طرف خرطومی شدها ند قطرهیدرولیکی این لوله ها ۱۱/۸۹ و ۱۳/۲ و ۱۵/۵۱ میلیمتر عمق شیارها ۰/۹و۱/۱و۱/۳ میلیمتر گام شیارها ۱۴ میلیمتر و طول لوله ۱۲۰۰ میلیمتر است محدوده عدد رینولدز بین ۱۰۰تا ۴۰۰۰ درنظر گرفته شده است تا جریان هردو رژیم ارام و مغشوش وگذار را تجربه می کند جریان ازنظر هیدرودینامیکی توسعه یافته است اما ازنظر حرارتی درطول ورودی قرار دارد شرط مرزی موردبررسی قرارگرفته دمای دیواره ثابت است. از تحلیل نتایج آزمایشها مشخص شد که خرطومی کردن لوله ها باعث میشود که جریان دررینولدز کمتری مغشوش شود.