سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر نوردانش – دانشجویکارشناسی ارشد
حبیب امین فر – استاد دانشگاه تبریز
رسول تقی زاده جاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بهینه سازی هندسه دو صفحه موازی که یک ردیف نامحدود از منابع گرمایی بهطول L و به فاصله L از همدیگر در صفحه پایینی جایگذاری شده است اختلاف دمایی بین دیواره ی سرد بالایی و میانگین دمای منابع و همچنین Nu متوسط روی منابع یک بار به ازای تغییرات شارهای حرارتی منابع گرمایی و باردیگربه ازای تغییرات دمایی سطح سرد بالایی در سه حالت که سطح بالایی را نداشته باشیم سطح بالایی را کاملا داشته باشیم و حالت بهینه که به بررسی بهترین مکان برای ایجاد شیارهایی روی سطح بالایی و پایینی به دست آورده ایم با استفادها ز انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تشعشع در حضور هوا بین دو صفحه بررسی شده است.