سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی از روشهای مدلسازی سیگنالهای تخلیه جزئی استفاده از مدل خازنی است. تاکنون برای حل عددی این مدل از روش انتگرال ذوزنقهای استفاده شده است اما در این مقاله برای حل عددی این مدل روش تطبیق قطبها(root matching بهکار گرفته شده است. مقایسه نتایج استفاده از این روشبا روشذوزنقهای بیانگر دقت بالاتر این روشاست