مقاله افزایش ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسیت های کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد بعد از تابش اشعه گاما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۵۶۴ تا ۵۷۰ منتشر شده است.
نام: افزایش ناهنجاری های کروموزومی در لنفوسیت های کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد بعد از تابش اشعه گاما
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاری های کروموزومی
مقاله اشعه گاما
مقاله لوسمی لنفوبلاستی حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رامیار اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صفری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دیوسالار کوروس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لوسمی لنفوبلاستی حاد، متداول ترین نوع بدخیمی در کودکان است که از تغییر شکل بدخیم سلول های خون ساز و در نتیجه ازدیاد لنفوییدهای نابالغ در مغز استخوان و خون شناخته می شود. هدف مطالعه، بررسی میزان حساسیت لنفوسیت های خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد به پرتو گاما در پیدایش ناهنجاری های کروموزومی در مقایسه با گروه کنترل سالم، در محیط In vitro بوده است.
روش بررسی: جهت تعیین حساسیت کروموزومی بیماران به اشعه گاما، دو آزمون سنجش حساسیت کروموزومی G2- و G0- برای ۲۰ کودک مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد و ۳۰ فرد سالم، به کار برده شد. در این تحقیق میزان ناهنجاری هایی از قبیل شکست ها و یا شکاف های کروموزومی و کروماتیدی و تبادلات کروماتیدی مورد بررسی و میانگین این ناهنجاری ها در گروه بیماران با گروه افراد سالم و هم چنین با گروه بیماران مبتلا به آتاکسی- تلانژکتازی (Ataxia Telangiectasia, AT) به عنوان گروه کنترل مثبت مقایسه شد.
یافته ها: بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نظر میانگین ضریب ناهنجاری های بررسی شده در مقایسه با گروه افراد سالم اختلاف معنی داری داشتند (P<0.01) و از نظر درصد افراد حساس به اشعه، ۶۵% این بیماران حساس به اشعه گاما و ۳۵% مشابه افراد گروه کنترل سالم بودند. در ضمن بیماران مبتلا به AT بالاترین حساسیت به پرتو گاما را داشتند (P=0.001).
نتیجه گیری: درصد بالایی از بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد نسبت به پرتو رادیوتراپی حساس هستند و از این رو بایستی مراقبت های لازم را از قبیل قرار دادن آن ها در مقابل وسایل تشخیصی و درمانی غیرضروری که اشعه گاما و یا اشعه x را مورد استفاده قرار می دهند اجتناب نمود.