مقاله افزایش موقتی قطر مجرای مشترک صفراوی بلافاصله پس از کله سیستکتومی باز یا لاپاروسکوپیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۷۳ تا ۴۷۹ منتشر شده است.
نام: افزایش موقتی قطر مجرای مشترک صفراوی بلافاصله پس از کله سیستکتومی باز یا لاپاروسکوپیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کله سیستکتومی
مقاله مجرای مشترک صفراوی
مقاله لاپاروسکوپی
مقاله کیسه صفرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی نیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: راسخی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش قطر مجرای مشترک صفراوی پس از کله سیستکتومی در بسیاری از مطالعات حیوانی گزارش شده است. مطالعات انسانی نتایج گوناگون و ضد و نقیضی را نشان داد. این مطالعه برای بررسی بهتر این مطالعه با تعداد قابل توجه و با پیگیری حدود یک سال پی ریزی شد.
روش کار: در بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ پنجاه و دو بیمار از بین بیمارانی که با علایم و نشانه های بیماری کیسه صفرا که به کله سیستکتومی احتیاج داشتند، وارد مطالعه شدند. بیماران به دو صورت باز یا لاپاروسکوپیک، کله سیستکتومی شدند. پیش از عمل، حدود یک هفته، ۳ و ۱۲ ماه پس از عمل مجددا سونوگرافی شدند. تغییرات قطر مجرای مشترک صفراوی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: در تمام سه گروه (کل، عمل باز و لاپاراسکوپیک) قطر مجرای مشترک صفراوی بلافاصله پس از عمل افزایش معنی داری از نظر آماری نشان داد (P<0.05). در اندازه گیری های ۳ ماه و ۱۲ ماه پس از عمل، میانگین قطر مجرای مشترک صفراوی در کل بیماران، عمل باز و لاپاراسکوپیک تفاوت آماری معنی داری نسبت به پیش از عمل نشان نداد.
نتیجه گیری: قطر مجرای مشترک صفراوی بلافاصله پس از کله سیستکتومی افزایش می یابد ولی این افزایش موقتی بوده و به دلیل جراحت مجرا نبوده و پس از یک فاصله زمانی به حد پیش از عمل می رسد.