مقاله افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum روش انتخاب تحت شرایط مزرعه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum روش انتخاب تحت شرایط مزرعه ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله بیمارگر
مقاله حساسیت
مقاله سبزشدن
مقاله سوسپانسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش الهام
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوانی محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خسارت های ناشی از عوامل بیماری زا یکی از نگرانی های اصلی در کشت و تولید گلرنگ به شمار میرود. در بین روش های مختلف کنترل و کاهش خسارت ناشی از این عوامل استفاده از ارقام مقاوم مطمئن ترین روش محسوب میگردد. این مطالعه به منظور کارایی روش اصلاحی انتخاب در افزایش مقاومت ژنوتیپ های گلرنگ به بیمارگر Pythium ultimum در شرایط مزرعه طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. این پژوهش شامل دو بخش ارزیابی ژنوتیپ ها و انتخاب نتاج مقاوم تر در سال اول و ارزیابی نتاج انتخاب شده در سال دوم بود. بذور مورد استفاده یکبار دیگر در سال قبل از این آزمایش مورد انتخاب قرار گرفته بودند. آزمایش سال اول به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۶ ژنوتیپ شامل بذور انتخاب شده (بذور بوته های مقاوم در خاک آلوده به بیمارگر) و انتخاب نشده (بذور به دست آمده از بوته های کشت شده در خاک استریل) در ۸ تکرار بود. آزمایش دوم در ۳ محیط انجام شد. این محیط ها به ترتیب کشت بذور در خاک آلوده در دو مرحله اسفند ۱۳۸۸ (محیط ۱)، اردیبهشت ۱۳۸۹ (محیط ۲) و خاک استریل (محیط ۳) بودند. به منظور آلوده سازی خاک از سوسپانسیون بیمارگر با غلظت ۱۰۵ زئوسپور در میلی لیتر استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بوته میری ناشی از P. ultimum باعث کاهش سرعت سبز شدن بذور همه ژنوتیپ ها گردید. دو نسل انتخاب موجب شد تا درصد سبز شدن ژنوتیپ زرقان از ۲۹٫۲ به ۴۰٫۷، سیریان از ۳۷٫۰ به ۴۶٫۰ و ۳۴۰۷۴ از ۴۱٫۷ به ۶۴٫۲ افزایش یابد. در مورد سایر ژنوتیپ ها انتخاب تاثیری بر بهبود مقاومت به این بیمارگر نداشت. با توجه به تاثیر دو نسل انتخاب بر افزایش درصد و سرعت سبز شدن بذور در خاک آلوده به P. ultimum، انتخاب میتواند روش موثری در بهبود مقاومت به این بیماری در برخی از ژنوتیپ های گلرنگ باشد.