مقاله افزایش عمر گلجایی ژربرا (Gerbera jamsonii cv. Sun spot) با استفاده از زمان ها و غلظت های مختلف محلول های نگهدارنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: افزایش عمر گلجایی ژربرا (Gerbera jamsonii cv. Sun spot) با استفاده از زمان ها و غلظت های مختلف محلول های نگهدارنده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمیدگی گردن
مقاله کلرید کبالت و استات کلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاده باقری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژربرا در بسیاری از کشورها یکی از رایج ترین گل های بریده و دارای اهمیت زیاد اقتصادی در صنعت گلکاری است. این پژوهش با هدف مطالعه اثر برخی محلول های شیمیایی در زمان پس از برداشت، بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش تاثیر تیمارهای ساکارز ۵ درصد، استات کلسیم ۲ و ۳ میلی مول در لیتر، کلرید کبالت ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی مول در لیتر و ۸-هیدروکسی کوئینولین سیترات ۳۵۰ و ۵۰۰ میلی مول در لیتر در زمان های ۰، ۷، ۱۴، ۲۱ (ساعت) و نامحدود بر صفات عمر گلجایی، خمیدگی گردن، کیفیت گل و جذب آب مورد ارزیابی قرار گرفت و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تیمار کلرید کبالت ۱۵۰ میلی مول در لیتر بر صفت عمر گلجایی، کیفیت و خمیدگی گردن و تیمار ۸-هیدروکسی کوئینولین سیترات ۵۰۰ میلی مول در لیتر بر صفت جذب آب بیشترین تاثیر را داشته اند. ۷ ساعت اعمال تیمار کلرید کبالت ۱۵۰ میلی مول در لیتر نسبت به سایر تیمارها و زمان های اعمالی، عمر گلجایی را در بالاترین سطح قرار داده که نسبت به تیمار شاهد ۸ روز عمر گلجایی را بهبود بخشید.