مقاله افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله تنش شوری
مقاله P5CS
مقاله آنتی بادی پلی کلنال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه بهلگردی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارجزی فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنشهای اسمزی که از تاثیر یک عامل محیطی ایجاد می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از پاسخهای رایجی که در مواجهه با تنش اسمزی در انواع مختلف گیاهان صورت می گیرد، تولید ترکیبات اسمولیتی مثل پرولین می باشد. آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتز پرولین، D) P5CS1 -پرولین-۵-کربوکسیلات سنتتاز) می باشد. در این مطالعه برای بررسی میزان بیان ژن P5CS در شرایط تنش شوری، رویانهای رقم زرد زیتون Olea europaea c.v zard بر روی محیط MS با غلظت ۱٫۲ کشت داده شدند. پس از گذشت حدود ۴ هفته، نیمی از گیاهچه ها به محیط MS با غلظت ۱٫۲ حاوی ۲۰۰ میلی مولار NaCl (شرایط تنش) انتقال و به مدت ۲ هفته واکشت شدند. نیمی دیگر از گیاهچه ها به عنوان شاهد در محیط MS با غلظت ۱٫۲ (شرایط بدون تنش) واکشت شدند. پس از استخراج پروتئین تام از گیاهچه تحت تنش شوری و گیاهچه شاهد، الکتروفورز SDS-PAGE انجام گرفت وسپس انتقال الکتروفورتیک بر روی غشاء نیتروسلولزی انجام شد و در نهایت با به کارگیری آنتی بادی پلی کلنال تکوین یافته در خرگوش با استفاده از پلی پپتید طراحی شده که توسط شرکت سیگما به صورت مصنوعی سنتز گردید، به جستجوی اختصاصی میزان بیان ژن P5CS در شرایط تنش پرداخته شد. نتایج به دست آمده از ایمونوبلاتینگ نشان داد که سطح بیان پرولین در گیاه زیتون تحت تنش، به مراتب از گیاه زیتون شاهد در شرایط غیر تنش بالاتر می باشد و این نتایج دلالت بر نقش مهم و کلیدی پرولین در رابطه با تحمل تنش دارد.