سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا نوروزی – هیئت علمی دانشگاه بیرجند
عبدالقدوس احمدی دستگرد – دانشجویکارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
جعفر رهنماراد – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عارفه درمیانی – کارشناس علوم تجربی

چکیده:

دشت درمیان یکی از مهمترین دشت های استان خراسان جنوبی محسوب میشود. رشد سریع جمعیت همراه با توسعه کشاورزی در دهه های اخیر سبب برداشت بی رویه و فشار بر منابع آبی ایندشت و افت سطح آب زیر زمینی شده است. این دشت از سال ١٣٧٩ بدلیل افت سطح آب زیر زمینیاز دشت های ممنوعه اعلام شده است. نشست سطح زمین بدلیل افت سطح آب زیر زمینی در بخشهایی از این دشت به طور محسوس مشاهده میگردد. بطور مثال افت سطح آب زیر زمینی در نزدیکیروستاهای دستگرد و محمدآباد و کلاته علی و علی آباد در جنوب شرق دشت سبب ایجاد پدیده نشست وشکاف ها و ترک های طولی در سطح زمین شده است. محدوده شکل گیری این شکافها، در جنوب شرقی آبخوان جنوبی دشت درمیان میباشد. در این مقاله افت سطح آب زیرزمینی و پدیدهشکاف های طولی و نشست زمین حاصل از آن در این قسمت از دشت مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاست.