سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده چراغی شامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق و کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر پریز – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه منابع جریان توان بالا کاربردهای زیادی درصنعت کسب کردهاند. منابع جریان با توان بالا معمولاً توسط مدارات نیمه هادی قدرت و یا انواع بخصوصی از ژنراتورها ساخته میشوند. این ژنراتورها عموماً دارای ساختاری پیچیده، هزینه ساخت بالا و برخی محدودیتهای کاربردی میباشند. درمقابل ژنراتورهایDC معمولی با هزینه کم وساختارساده، دارای سرعت پاسخ پائین وثابت زمانی بالا میباشند. دراین مقاله، یک منبع جریان توان بالا با استفاده از یک ژنراتورDC معمولی تحریک مستقل طراحی میشود. لازم به ذکر است که عدم قطعیت موجود در پارامترهای ژنراتور به صورت نرم- کراندار مدل سازی میگردد. مزیت در نظرگرفتن این نوع عدمقطعیتها نسبت به عدمقطعیتهای چندوجهی جلوگیری از افزایش حجم محاسبات آنلاین میباشد. در روش پیشنهادی جریان خروجی ژنراتور توسط کنترلکننده پیشبین مقاوم RMPC) کنترل میشود که در آن پایداری مقاوم سیستم به کمک تابع لیاپانوف وابسته به پارامترPDLF) تضمین میگردد. روش پیشنهادی محافظه کاری کمتری نسبت به زمانی دارد که پایداری مقاوم به کمک تابع لیاپانوف تنهاSLF) تضمین میشود. نتایج شبیهسازی کارآمدی این روش را نشان میدهد