سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی برادران – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد،پردی
مهدی شکوه فر – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت مواد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد،پردی
چنگیز دهقانیان – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

پوشش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی آلیاژ منیزیم AZ91D در زمان ها و فرکانس های مختلف اعمال شد. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس، مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت به خوردگی پوشش ها و فلز پایه از طریق آزمایش های پلاریزاسیون و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی د رمحلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم انداهز گیری شد. با توجه به الکترولیت به کار رفته جهت پوشش دهی، فاز اکسید منیزیم، جزء اصلی پوشش بوده و فازهای سیلیکات منیزیم و فلوراید منیزیم نیز به یمزان کمی د رپوشش دیده شدند. بالا رفتن فرکانس باعث کاهش نسبی اندازه حفرات پوشش و افزایش زمان پوشش دهی علاوه بر افزایش ضخامت آن باعث افزایش اندازه حفرات شد. بررسی های خوردگی مشخص کردند که انجام پوشش با روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی باعث افزایش شدید مقاومت به خوردگی نمونه های پوشش دار نسبت به آلیاژ بدون پوشش می شود.