سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سیف برقی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
مصطفی جعفری –

چکیده:

در مکان یابی مراکز خدمت دهی نکاتی که به مقدار زیاد بر روی تراکم در مراکز خدمت دهی و کیفیت خدمت ارائه شده تاثیر می گذارد نحوه استقرار مراکز خدمت دهی، نحوه تخصیص مشتریان به مراکز و همچنین نحوه تخصیص خدمت دهنده هابه هر مرکز می باشد. در این مقاله یک مدل دوهدفه مکان یابی – صف ارائه شده است که به دنبال کمینه کردن هزینه های استقرار و زمان های انتظار مشتریان است. در مدل ارائه شده مشتریان بر اساس فاصله خودشان تا مراکز خدمت دهی وهمچنین نرخ جذابیت هر مرکز اقدام به انتخاب مراکز برای دریافت خدمت می کنند؛ به همین دلیل به هر مرکز با توجه بهنرخ مراجعه به آن مرکز، تعدادی خدمت دهنده تخصیص داده شود که این موضوع باعث می شود تعداد خدمت دهنده های تخصیص داده شده به هر مرکز متفاوت از سایر مراکز باشد. همچنین مکان خدمت دهنده ها ثابت و تقاضای مشتریان بصورت احتمالی درنظر گرفته شده است و هر مرکز خدمت دهی با توجه به ملاحظات سیستم صفM/M/m فعالیت استفاده شده (MOPSO) می کند. برای حل مدل ارائه شده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی اجتماع ذرات چندهدف ه است و در انتها برای اعتبارسنجی مدل تعدادی مثال در سایزهای کوچک، متوسط و بزرگ حل شده است