سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
زهره شاهرخیان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
علیرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه رازی کرمانشاه
فرهادی میرازیی اصل شیرکوهی – استادیار گروه آبیاری آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

مدلSWAP قادر است تحت مدیری تهای مختلف از نظر زما نبندی و مقدار آبیاری میزان عملکرد محصول را محاسبه نماید در این مقاله بررسی شده که اگر مقدار ثابتی آب تحت مدیریت های مختلف زمانی در اختیار گیاه قرار گیرد در میزان عملکرد محصول و بهره وری آب چه تاثیری خواهد داشت. بدین منظور از معیارهای زمانی آبیاری بر اساس تنش مجاز روزانه به گیاه ((Eta/ETp) Allowable daily stress) با مقادیر ۰/۶۵ تا ۰/۹۵، تخلیه از آب سهل الوصول خاک با مقادیر ۰/۶۵ تا ۱، تخلیه از کل آب قابل دسترس خاک ۰/۲۵ تا ۰/۷۵، مکش ماتریک خاک ۲۵۰ تا ۳۰۰۰ سانتی متر و رطوبت خاک ۰/۲۷ تا ۰/۳۳ استفاده شده است. این تحقیق بر اساس اطلاعات صحرایی انداز هگیری شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بر روی گیاه گندم انجام شده است. دوره رشد گیاه از ۱۹ آبان ۱۳۸۸ تا ۱۳ تیر ۱۳۸۹ بوده است. آبیاری در ۷ نوبت طی فصل رشد و هر بار به میزان ۸۰ میلی متر انجام شده و مقدار عملکرد محصول ۵۲۷۳ کیلوگرم بر هکتار و بهره وری آب ۰/۹۴ کیلوگرم بر متر مکعب گزارش شده است که مدل SWAP به خوبی قادر به برآورد عملکرد گندم برای شرایط فوق الذکر بوده است. در نهایت با اعمال مدیریت های بیان شده برای حالت آب غیرشور بهره وری پیش بینی شده است. در سناری وهای آب غیر شور تنش مجاز روزانه به گیاه، مقدار محصول و بهره وری آب ضعیف تر از مدیریت های دیگر برآورد شده است. تیمار تخلیه آب سهل الوصول کلا برای اعمال مقادیر آبیاری (۸۶۰-۷۰۰ میلیمتر) بایستی بکار رود، مکش ماتریک خاک و رطوبت خاک تقریبا نتایج مشابهی نسبت به یکدیگر م یدهند و بهترین نتایج برای مقادیر زیاد تا کم آبیاری تحت مدیریت تخلیه از کل آب قابل دسترس بدست می آید.