مقاله اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعطای مهلت اضافی
مقاله عدم اجرای تعهد
مقاله حق فسخ
مقاله مبیع
مقاله ثمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری آق مشهدی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابهری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی منش حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به موجب کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد موجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. اما، به دست آوردن حق فسخ و یا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.