سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه سادات ایزدی شهرکی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سوسن بهرامی – دکترای مدیریت آموزشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزکشی اصفهان نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور پرداخته است.این پژوهش با توجه به دود دسته عوامل رانشی ( دافع های داخلی) و کششی ( جاذبه های خارجی) طراحی گردیده است.نوع تحقیق کیفی است و ابزار پژوهش مصاحبه بوده است.جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند بوده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل رانشی نظیر عدم امنیت شغلی برای اعضای هیات علمی ، کمبود برخی منابع و تسهیلات ، دستمزد و حقوق ناکافی ، عدم توجه به ارزش فعالیت های علمی و مشکلات اقتصادی به طور وسیعی در مهاجرت نخبگان به خارج از کشور موثر هستند.وجود عوامل کششی مانند امکانات مادی و رفاهی ، امنیتی شغلی ، امکان ارتقاء علمی و حرفه ای ، تخصیص بودجه های عالی به فعالیت های پژوهشی در جذب نخبگان به خارج از کشور موثر بوده است.