سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا جمشیدی – مربی، عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید جمشیدی – دانشجوی مهندسی نرم افزار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

به نظر می رسد اینترنت هر روز قسمت بیشتری از زندگی روزانه مردم را در بر می گیرد. در سالهای اخیر گزارشهایی مبنی بر اعتیاد کاربران به اینترنت منتشر شده است. اعتیاد به اینترنت نیز مورد توجه روز افزون بوده و در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار محور مورد توجه قرار گرفته است هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکل اعتیاد به اینترنت در جوانان می باشد. روش کارک در این مطالعه توصیفی مقطعی، که بر روی ۱۶۴ نفر از کاربران اینترنت به روش نمونه گیری سهمیه ای در دانشجویان سنین ۳۵-۱۹ شهر همدان انجام شده است، پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ۲۰ سوالی اعتیاد به اینترنت یانگ که روایی و پایایی آن ارزیابی شده بود مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: در بین نمونه ها ۱۵/۵ درصد دچار اعتیاد خفیف یا احتمال اعتیاد و ۸/۶ درصد دچار اعتیاد به اینترنت بودند. آزمون های آماری بین اعتیاد به اینترنت و سن (P-0/01) و جنس (P-0/036) و طول ساعات استفاده از اینترنت (P-0/000) رابطه آماری معنی دار وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود از طریق آموزش در خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها فرهنگ استفاده صحیح از کامپیوتر، اینترنت و امکانات آن جایگزین شیوه های نادرست گردد.