مقاله اعتیاد مادر در بارداری و اعتیاد فرزند در دوران نوجوانی و جوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: اعتیاد مادر در بارداری و اعتیاد فرزند در دوران نوجوانی و جوانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله زنان
مقاله سوء مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دادگرمقدم ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حدود ۱۰ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. احتمال استفاده زنان از مواد مخدر غیر قانونی کمتر از مردان است، ولی زنان با شروع مصرف، سریع تر از مردان گرایش به اعتیاد را نشان می دهند و پیامدهای منفی آن را زودتر تجربه می کنند. یکی از پیامدهای اعتیاد زنان، خطرات آن برای فرزندان آنان در آینده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد مادر بر اعتیاد فرزند انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد – شاهدی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۳۶ از دختران و زنان معتاد سنین ۲۵-۱۶ سال در شهر مشهد انجام شد. افراد در سه گروه معتاد آسیب پذیر، معتاد فاقد آسیب پذیری و کنترل قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی و در دو طبقه گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۱ تا ۲۵ سال انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت توصیف آزمودنی ها، از روش های آمار توصیفی و جهت مقایسه متغیرها در سه گروه از آزمون های پارامتریک (آنالیز واریانس) و غیر پارامتریک (کروسکال والیس) استفاده شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین اعتیاد مادر در دوران بارداری و اعتیاد فرزند، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p<0.001). همچنین بین اعتیاد مادر و نقص عضو فیزیکی مشهود در هنگام تولد، سابقه خشونت خانوادگی، آزار جسمی و روانی کودک ارتباط معناداری وجود داشت (p<0.01).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط اعتیاد مادر در دوران بارداری با اعتیاد دختران آنان در آینده و از طرفی، تاثیر اعتیاد مادر بر تمام جنبه های سلامتی فرزندان، توجه به مراقبت های مادر و کودک و اهتمام بر پیشگیری، درمان و کنترل سوء مصرف مواد در مراقبت های قبل و هنگام بارداری، ضروری است.