مقاله اعتماد اجتماعی، رهاورد هنجارهای دینی و ارزش های اخلاقی (جامعه آماری: استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اعتماد اجتماعی، رهاورد هنجارهای دینی و ارزش های اخلاقی (جامعه آماری: استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله دین داری
مقاله رعایت اخلاقیات
مقاله مقبولیت اجتماعی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادریسی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی خلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی امین سیده نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای معاصر بسیاری معتقدند که اعتماد با ارزش های مشترک گروه ها ارتباط دارد و به اعتماد اجتماعی و نقش آن در انسجام جامعه با رویکرد فرهنگ گرایانه پرداخته می شود. در این مقاله در پی آن ایم که آیا دین داری و مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات، در حکم ارزش های مشترک جامعه، تبیین کننده اعتماد اجتماعی اند؟ رویکرد این مقاله توصیفی علی و روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه است که پس از بررسی روایی و پایایی، با حجم نمونه ۱۲۱۲ نفر در ۱۳۸۹ اجرا شد. انتخاب نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی تصادفی صورت گرفته است. یافته های توصیفی حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی ۲۳% پاسخ گویان در سطح بالاست. با آن که رعایت ارزش های اخلاقی در جامعه در سطح بالا فقط به میزان ۱۴% است، ۸۴% آنان مقبولیت اجتماعی و ۷۴% دین داری خود را در سطح بالا ارزیابی کرده اند. یافته های استنباطی حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی با هر سه متغیر رابطه ای معنادار، مستقیم، و قوی دارد. دین داری بیش ترین تاثیر را در اعتماد اجتماعی دارد و پس از آن، به ترتیب متغیرهای مقبولیت اجتماعی و رعایت اخلاقیات در اعتماد موثرند. در مدل علی تحقیق، دین داری علاوه بر تاثیر مستقیم در مسیر رعایت اخلاقیات و مقبولیت اجتماعی در اعتماد اجتماعی موثر بوده است.