سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مقسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد – واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمود شفاعی بجستان –
سیدابراهیم حسینی –

چکیده:

فرسایش ساحل جریان از جمله عوامل اصلی در فرسای ش کلی در سواحل دچار فرسایش است .شناسایی فرآیندهای فرسایش و تعیین مفاهیم ریاضی آن د ر مدل های تغییرات عرضی از جم له مسایل دشوار در این زمینه است . وزارت کشاورزی ، اداره تحقیقات کشاورزی ،آزمایشگاه ملی رسوبات NSL) مطالعات سیدانی متعددی را برای تعیین مشخصات تاثیر فشار آب منفذبر ابعاد شکست ساحل ومقاومت برشی و نقش پوشش گیاهی برمکش ماتریس ، نفوذپذیری ساحا ومقاومت برشی انجا م داده است . نتایج بدست آمده ازاین تحقیقات برای بهبودمدل تحولات درازمدت کا نا ل توسطNSLبنام CONCEPTS به کارنیست دراین مقاله اجرای فرآیندهای فیزیکی فوق درشکست ساحل درسطوح شیب داربرسی می شود و توانایی مدل شبیه سازی درفرآیندهای شکست ساحل نشان داده می شود